Lesvoorwaarden

  1. Het cursusgeld dient binnen 15 dagen na dagtekening van de factuur te zijn betaald. Na 15 dagen wordt € 5,00 per maand aan administratiekosten in rekening gebracht.
  2. Een lesuur duurt vijftig minuten, een half lesuur duurt vijfentwintig minuten.
  3. Indien een praktijkles door onwerkbaar weer niet doorgaat, wordt de les naar binnen (in de hal) verplaatst. Dit geldt enkel voor de lessen gegeven van april tot oktober.
  4. Een gemiste les kan niet worden ingehaald tenzij anders overeen gekomen.
  5. De leerling kan niet van de leraar verlangen dat deze aan een door de leerling aangewezen “derde” lesgeeft in geval van verhindering van de leerling.
  6. De leerling heeft het recht deze overeenkomst voor de toekomst te annuleren in geval van force majeure. Hiervan is met name sprake bij niet voorziene medische ongeschiktheid van de leerling om de tennissport te beoefenen of bij een op het moment van sluiten van deze overeenkomst niet voorziene verhuizing van de leerling naar een woning, liggende buiten het gebied, dat wordt ingesloten door een cirkel met een straal van twintig kilometer en met als middelpunt het tennispark waar de lessen gegeven worden.
  7. Bij annulering van de cursus door de leerling wordt na verrekening van de reeds gegeven lessen, waarbij geen rekening wordt gehouden met eventueel ‑ om welke reden ook ‑ in het verleden niet gegeven lessen, op de resterende cursuskosten een 50/50 regeling toegepast. De tennisleraar restitueert binnen 4 weken de eventueel teveel vooruitbetaalde cursuskosten.
  8. De leerling is echter ook bevoegd om in overleg met en na goed­vinden van de leraar een derde in zijn plaats als leerling te doen treden, in welk geval de leraar niet tot restitutie gehouden is. De verrekening van de kosten wordt hierbij door de leerling zelf met die derde geregeld.
  9. Bij het in gebreke blijven van betaling, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede de rente zullen op de klant worden verhaald. Dit kan tevens leiden tot uitsluiting van het volgen van lessen. Een betalingsregeling behoort tot de mogelijkheden; neem hiervoor contact op met Tennisschool Cross Court.
  10. De leraren zorgen voor een veilig sportklimaat. Tennisschool Cross Court is echter niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de lesklanten.

Tennisschool Cross Court
Ommoordseweg 34
3056 JP Rotterdam
06-18242783/06-30142491
info@tennisschoolcrosscourt.nl